Säkerhet och kvalitetskontroll

Subvenio arbetar med att skapa skräddarsydda och kompletta åtgärdspaket åt kunder med återkommande skadegörelseproblematik eller problem med stölder och intrång. Åtgärderna baseras på lång erfarenhet och beprövade metoder. Resultat blir en effektivare organisation, minskade kostnader för exempelvis sanering- och reparationsarbeten samt en tryggare miljö.

analys OCH ÅTGÄRD

I genomförandet av en risk och säkerhetsanalys ingår flera moment. Bland annat sammanställs en samlad riskbild samt en plan för extraordinära händelser. Skyddsvärda tillgångar identifieras och klassificeras. De säkerhetssystem samt intrångsskydd som finns på plats inventeras och revideras. Analysen ligger sedan till grund för vad som ska göras samt prioritetsordningen.

Kontroll och uppföljning

Säkerhetsarbetet följs upp med återkommande kontroller enligt en framtagen checklista. Beslut om förbättringar samt utvärderingar fastställs i en handlingsplan för det kommande året.

Vi erbjuder kvalitetskontroll både internt hos beställaren men också kvalitetssäkrande uppföljning och kontroll av exempelvis underentreprenörer.

 

Varje uppdrag är unikt. För mer ingående information om våra tjänster vänligen fyll i kontaktformuläret under rubriken "Kontakt"